Liên hệ

Giftbank.com.vn / Liên hệ

5, Road No 2, Tan Quy Ward, Dist. 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (84-28) 377 13149                           Fax: (84-8) 377 13129

Email: info@sochio.vn                                Web: www.sochio.vn                 

Factory:

60/2A Tan Thoi Nhat 2 St., Tan Thoi Nhat Ward, Dist. 12, HCM City 

Tel: (84-28) 388 31368                                 Taxcode: 0304669988